Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Zoeken in de voorwerpencollectie

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
JMD-P-3120 Kom,
Periode:
17e eeuw.
Deelcollectie:
Chinees porselein
Object:
Kom
Beschrijving:
Een grote porseleinen Ming-kom van 'Kraak' type, de diep afgeronde kanten staan op ??een korte, rechte voet en eindigt in een licht geschulpte rand. Het interieur van de kom is geschilderd in onderglazuur kobalt blauw met centraal een grote karper springend uit schuimende golven. De zijkanten zijn versierd met een afbeelding van de 'drie vrienden van de winter": de den, de prunus en de bamboe.
De buitenkant van de kom toont een continue rivierlandschap met aan een zijde daarvan twee literati en een bediende. Deze zijn afgebeeld in een bootje onder een zeven laags pagode. De andere kant toont een processie van figuren onder leiding van drie ambtenaren, gevolgd door een groep van zes dienaren met paraplu's, een theeservies, picknickmanden, een fornuis en een Qin (luit) gewikkeld in een doek. Een rechthoekig paneel ingeschreven met een gedicht scheidt de twee scènes. Twee andere groepen van vijf tekens, die samen een rijmend couplet vormen, zijn willekeurig geschreven tussen de rotsen en gebouwen aan de linkerkant van de boot.
'Kraak' porselein, een soort van Chinees export porselein, hoofdzakelijk vervaardigd tijdens het Wanli bewind (1563-1620) tot ongeveer 1640, was een van de eerste Chinese export producten naar Europa en komen in grote hoeveelheden voor. Het wordt verondersteld te zijn vernoemd naar de Portugese schepen (carracks), waarin het porselein werd vervoerd vanuit China. Gezien het feit dat deze grote kom royaal is gedecorrerd met Chinese karakters die de Europeanen zou niet hebben kunnen ontcijferen, lijkt het waarschijnlijk dat de kom werd gemaakt voor de binnenlandse markt of voor export naar Japan, waar inderdaad dit porselein werd gevonden.
Het gedicht geschreven op de zijkant van de kom is een verkorte versie van het beroemde Noordelijke Song gedicht Chi bi fu (Rhapsody on Red Cliff) door Su Shi (1037-1101). De lijn van het gedicht kan worden vertaald als: 'Voortzetting van de vijf-honderd-jaar-geleden begonnen reis, De stromende rivier en (weerkaatsend) maanlicht nog steeds in verbinding met de hemel, Slingerend in de nacht met de maan stijgend boven de Dong Berg, net als de herfst in het Renyu jaar (in het verleden) '. De inscriptie wordt ondertekend Da Xue Shi, wat letterlijk vertaald 'Grand Scholar' is, maar deze titel moet worden geïnterpreteerd als die van een senior adviseur van het keizerlijk hof. De twee regels rijmen couplet kunnen worden vertaald als: 'De mens op reis in het rijk, en Berg uit de lucht gevallen'. Inscripties van het gedicht van de 'Red Cliff' zijn meestal te vinden op porselein dat ten minste twee tot vier decennia later gemaakt is, zoals een blauw en wit diepe kom van ca.1620-1644 in de collectie van het British Museum, dat is gedecoreerd met een veel langere versie van het gedicht.
Er is geen enkel ander Kraak porseleinen stuk met dit specifieke onderwerp bekend, waardoor deze prachtige, vrij geschilderde kom met een minutieus gedetailleerde decoratie mogelijk uniek is.
Tekst engels:
A large porcelain bowl of ‘Kraak’ type, the deeply rounded sides rising from a short, straight foot and terminating in a gently scalloped rim. The interior of the bowl is painted in underglaze cobalt blue with a central vignette of a large carp leaping from foaming waves, and the sides are decorated with a boldly painted depiction of the ‘Three Friends of Winter”: pine, prunus and bamboo. The exterior of the bowl shows a continuous river landscape on one side of which two literati and their servant are depicted in a boat just below a seven-tiered pagoda. The other side shows a procession of figures led by three officials, followed by a six servants carrying umbrellas, a tea service, picnic boxes, a stove and a qin (lute) wrapped in a cloth. A rectangular panel inscribed with a poem separates the two scenes. Two further five-character inscriptions, together forming a rhyming couplet, are written randomly amongst the rocks and buildings to the left of the boat.
•‘Kraak’ porcelain, a type of Chinese export porcelain produced mainly from the Wanli reign (1563–1620) until around 1640, was among the first Chinese export ware to arrive in Europe in mass quantities. It is believed to be named after the Portuguese ships (carracks) in which it was transported from China. Given the fact that this large, handsome bowl is liberally inscribed with Chinese characters, which Europeans would have been unable to decipher, it seems likely that it was made either for the domestic market or for export to Japan, where indeed it was found. The poem inscribed on the side of the bowl is a shortened version of the famous Northern Song poem Chi bi fu (Rhapsody on Red Cliff) by Su Shi (1037 - 1101). The lines of the poem can be translated as: ‘Continuing the five-hundred-years-ago journey, River Stream and (reflected) moonlight still connects to the sky, Lingering at night with the moon rising from the Dong Mountain, Just like the autumn in the Renyu year (in the past)’. The inscription is signed Da Xue Shi, which literally translates as ‘Grand Scholar’ but this title should be interpreted as that of a senior advisor to the imperial court. The two-line rhyming couplet can be translated as: ‘Man traveling in the realm, Mountain falling from the sky beyond’. Inscriptions of the ‘Red Cliff’ poem are usually found on porcelain made at least two to four decades later, such as a blue and white deep bowl dated c. 1620-44 in the collection of the British Museum, which is inscribed with a much longer version of the poem. However, no other Kraak porcelain pieces with this specific subject matter appear to have come to light, making this delightful, freely painted bowl with its meticulously detailed decoration possibly unique.
Datering:
1600-1630
Techniek:
keramiek
Diameter:
386
Hoogte:
180
Breedte:
386
Diepte:
355
Standring:
144
Materiaal:
Porselein