Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Zoeken in de voorwerpencollectie

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
JMD-P-1087 Kom,
Periode:
18e eeuw
Deelcollectie:
Chinees porselein
Object:
Kom
Beschrijving:
Twee gelijke kommen op voetring, acht-zijdig gelobde spreidende wand, gelobde rand. Versierd in onderglazuur blauw met in elk van de acht vakken een figuur met een inscriptie. Rond de voet een band met lotusbloemblad motieven. Rond de binnenzijde van de bovenrand ruyi motieven op een grond van ruitwerk. Binnenin op de bodem een zittende figuur in een landschap. Onder op de bodem het zes-karakter merk Kangxi in een dubbele cirkel.
Dit paar zeer zeldzame, rijk versierde kommen geven op elke kom de ‘Acht Onsterfelijken van de Wijnkop’ uit de Tang dynastie weer, elke figuur voorzien van een gedicht van de beroemde Tang dichter Du Fu (712-770), die als de negende ‘Onsterfelijke’ mag worden beschouwd. De volgende acht drinkebroers zijn afgebeeld met de bijbehorende dichtregels: He Zhizhang (659-744), ambtenaar, dichter en kalligraaf. De dichtregel luidt: ‘Alsof hij in een schuit zit, zo zit Zhizhang op zijn paard. Een bloem valt in het water van een put: hij valt in slaap’. De Prins van Ruyang, oudste zoon van Keizer Xuanzong. ‘Na drie bekers begint Ruyang aan zijn dienstreis naar de Hemel. Bij elke bocht in de weg kwijlt hij en hij houdt zijn oog zonder afdwalen op de bron van de wijn gevestigd’ Li Shizhi, in 742 Eerste Minister ter Linkerzijde. ‘De Eerste Minister geeft dagelijks met genoegen kapitalen uit. Hij zuipt als een walvis die honderd rivieren verzwelgt. Deze blije wijze met de beker aan zijn lippen heet: "Mijd de deugd"’. Cui Zonghi, Rijkshertog van Qi. ‘Zonghi vol wijn: een schone knaap! Hij heft de beker en wendt het stralend oog tot de blauwe hemel, helder als een jadeboom met zijn neus in de wind’. Su Jin, ambtenaar aan het keizerlijk Hof in het 1e kwart van de 8e eeuw. ‘Su Jin hield lange vasten en borduurde voor de Boeddha. In zijn roes wilde hij keer op keer de eredienst ontvluchten’. Li Bai (701-762), de bekendste dichter uit de Tang tijd. ‘Li Bai liep 1 beker op 100 verzen. Op kroegentocht in de stad Chang’an viel hij in slaap. De zoon des hemels riep hem, maar Li Bai ging niet aan boord. Zelf noemde hij zich: "uw dienaar, de onsterfelijke in de wijn"’. Zhang Xu, de beroemdste calligraaf uit de Tang tijd. ‘Zhang Xu kalligrafeert na drie bekers een biografie van de Wijze. Blootshoofds verschijnt hij voor hertogen en prinsen. Maar zijn dansende penseel tovert wolken op papier’. Jiaosui, een man van eenvoudige komaf uit het westen van China. ‘Pas na vijf bekers komt Jiaosui overeind. En redetwist op hoge toon tot schrik van alle gasten’. De figuur binnenin op de bodem is mogelijk Du Fu, de dichter die als de negende drinkebroer beschouwd kan worden. Een vergelijkbare kom schijnt in de literatuur niet beschreven te zijn.
Tekst engels:
Two similar bowls on footring, octagonal lobed spreading sides, lobed rim. Decorated in underglaze blue with a figure and an inscription in each of the eight panels. Around the foot a band of lotus-petal motifs. Around the inside of the rim ruyi motifs on a diaper pattern ground. Inside on the base a sitting figure in a landscape. On the base the six-character mark Kangxi in a double circle.
Both of these very rare, richly decorated bowls have representations of the ‘Eight Immortals of the Wine Cup’ of the Tang dynasty. Each figure is accompanied by a poem by the famous Tang poet Du Fu (712-770), who can be considered the ninth ‘Immortal’. The following eight drunkards are represented, accompanied by the poems: He Zhizhang (659-744), official, poet and calligrapher. The poem reads: ‘Zhizang rides his horse as if travelling by barge. A flower drops into a well and Zhizang falls asleep’. The Prince of Ruyang, the oldest son of Emperor Xuanzong. ‘After three cups Ruyang begins his tour of duty to Heaven. Dribbling at every turn of the cart on the road, yet firmly, without wavering, he keeps an eye on the source of the wine’. Li Shizhi, in 742 the First Minister on the Left-hand Side. ‘The Prime Minister loves spending a fortune on daily basis. He drinks like a whale swallowing a hundred rivers. This blithe sage with his wine cup is named "Avoider of the Virtuous"’. Cui Zonghi, Duke of Qi. ‘Zongzhi full of wine: a handsome youth! He raises the goblet and turns his bright eye toward the blue sky, clear as a jade tree confronting the wind’. Su Jin, an official of the Imperial Court in the first quarter of the 8th century. ‘Su Jin held a long fast, embroidering before the Buddha. Time and again he wished to flee worshipping in his cups’. Li Bai (701-762), the most famous poet of the Tang dynasty: ‘Li Bai could write 100 poems on 1 beaker. In Chang’an City he once fell asleep during a pub-crawl. The Son of Heaven called him, but Li Bai would not board. He styled himself "Yours truly, the immortal in the wine"’. Zhang Xu, the most famous calligrapher from the Tang dynasty: ‘After three cups Zhang Xu hand-writes a biography of the Sage. He may appear bareheaded in front of Dukes and Princes, yet his dancing brush will make his writing look like clouds’. Jiaosui, a man of humble descent from western China: ‘Only after five cups would Jiaosui stand up and frighten all around with vehement debate’. The figure inside on the base could be Du Fu, the poet himself, who can be considered the ninth drunkard. A comparable bowl does not seem to be mentioned in the literature.
Signatuur:
Merktekens op de onderzijde.
Datering:
1700-1710
Techniek:
keramiek
Diameter:
211
Hoogte:
98
Standring:
81
Materiaal:
Porselein