Doelstelling

 

Deze Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht om in de toekomst zijn

collectie te blijven beheren en te exposeren.

De doelstelling van de Jan Menze van Diepen Stichting is weergegeven in artikel 2 van de  statuten:

“Het doel van de Stichting is:

  1. De verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, tekeningen, prenten, kaarten, foto’s, bijoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met historische waarde, het in bruikleen geven ter expositie van deze voorwerpen aan instellingen die een gelijksoortig doel nastreven als deze Stichting.
  2. Het ondersteunen van instellingen werkzaam op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.”

 

De collectie en het kunstdepot

In 1994 bracht de Jan Menze van Diepen Stichting haar  collectie onder in een speciaal hiervoor gebouwd depot op het landgoed Fraeylemaborg te Slochteren. In de Fraeylemaborg zelf kan men verspreid door het gebouw kunstwerken uit de Van Diepen collectie bewonderen, in wisselende samenstelling.

De collectie van ruim 9.800 geregistreerde kunstobjecten bestaat uit vier deelcollecties , te weten:

Elk object is met een inventarisnummer, beschrijving en beeld opgenomen in een database met goede zoekmogelijkheden. Deze database is voor elke geinteresseerde raadpleegbaar op de website www.vandiepencollectie.nl en op www.archieven.nl. Het dagelijks beheer van de collectie vindt plaats door conservator/beheerder en een behoudsmedewerker.

 

De Stichting

Bij de oprichting van de Stichting in 1978 was een bestaansduur van 25 jaar voorzien. Vanaf 2001 zijn de statuten aangepast in de zin dat het bestuur kan beslissen over de continuïteit van de Stichting.

Het beleid van het bestuur van de Stichting is erop gericht om de doelstellingen van de Stichting te honoreren en daarmee de kernbestanddelen van de collectie te beheren c.q. aanvullingen te plegen passend bij deze collectie en  voorts instellingen werkzaam op sociaal-, cultureel- en maatschappelijk gebied te ondersteunen, alles in lijn met de opvattingen van Jan Menze van Diepen.

De situatie anno 2016 is dat er een stevige organisatie staat. Financieel gezond, betrokken medewerkers en een depot dat in 2005 werd uitgebreid met een aantrekkelijke kantoor- en  werkruimte.

Er is ambitie tot het ondersteunen als hiervoor bedoeld, alsook voor het op peil houden van de collectie als naar het streven om het aantal bruiklenen aan musea en culturele instellingen te vergroten, om zo de bedoeling van verzamelaar Van Diepen recht te doen.

 

Beleid en uitvoering doelstellingen

De verkrijging van nieuwe aanwinsten richt zich bij de verschillende deelcategorieën op kunstwerken die een lacune in de collectie opvullen, of deze in het algemeen versterken.

Hiervoor zijn procedures afgesproken, terwijl de financiële ruimte hiertoe wordt gevoed door de bestedingsreserve die het Stichtingskapitaal oplevert.

Voor de belangrijke deelcollectie “Aziatische keramiek” treedt Prof. Dr. C. Jörg op als adviseur. Hij is tevens de auteur van het tweede deel van de reeks collectie-catalogi welke de stichting heeft uitgegeven.

Inmiddels zijn in totaal vier collectie-catalogi gepubliceerd. qua thema gekoppeld aan de vier boven genoemde deelcollecties.

 

Het beheer van de collectie wordt regelmatig getoetst aan de hand van een werkplan,waarin de uit te voeren werkzaamheden vergezeld gaan van een tijdsplanning.

 

De tentoonstelling voor publiek vindt op een groeiend aantal locaties plaats, waarbij steeds wordt gestreefd naar uitbreiding.  Het bekender maken van de Stichting middels haar collectie geschiedt onder meer via de website www.vandiepencollectie.nl met collectiedatabase, de vier collectiecatalogi en een gedrukte informatiemap.

In de Fraeylemaborg zijn in de vaste inrichting veel elementen uit de Van Diepen collectie aanwezig. Ook in de wisselexposities in het Koetshuis van de borg worden regelmatig bruiklenen opgenomen.

Aan andere musea en culturele instellingen worden objecten uit de collectie uitgeleend, voor kortere of lange duur.

Ook worden door de Stichting tentoonstellingen samengesteld  die als geheel ter beschikking worden gesteld aan derden, met de bijbehorende tekstbijschriften.

 

Het ondersteunen van instellingen werkzaam op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied leidt jaarlijks tot het honoreren van gevarieerde aanvragen.

In de laaste jaren werd bijvoorbeeld subsidie verleend aan de Leerstoel Oost West betrekkingen aan de Universiteit Leiden, Stichting Landgoed Fraeylemaborg, Oorlogs- en Verzetcentrum Groningen, Stichting Je Maintiendrai Nassau en de Stichting Werkman 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op  13 december 2016.