Culturele ANBI 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Gegevens voor ANBI status

ANBI-logo-vandiepencollectie

a. Naam: Jan Menze van Diepen Stichting

statutair gevestigd te Slochteren

b. RSIN of Fiscaal nummer: 8025.036.88

c. Contactgegevens:Afbeeldingsresultaat voor Culturele ANBI

Adres: Hoofdweg 30 9621 AL Slochteren

Telefoon: 0598 422316

Email: info@vandiepencollectie.nl

 

d. Doelstelling

 

Deze Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht om in de toekomst zijn

collectie te blijven beheren en te exposeren.

De doelstelling van de Jan Menze van Diepen Stichting is weergegeven in artikel 2 van de  statuten:

“Het doel van de Stichting is:

  1. De verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, tekeningen, prenten, kaarten, foto’s, bijoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met historische waarde, het in bruikleen geven ter expositie van deze voorwerpen aan instellingen die een gelijksoortig doel nastreven als deze Stichting.
  2. Het ondersteunen van instellingen werkzaam op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.”

e. De Stichting

Bij de oprichting van de Stichting in 1978 was een bestaansduur van 25 jaar voorzien. Vanaf 2001 zijn de statuten aangepast in de zin dat het bestuur kan beslissen over de continuïteit van de Stichting.

Het beleid van het bestuur van de Stichting is erop gericht om de doelstellingen van de Stichting te honoreren en daarmee de kernbestanddelen van de collectie te beheren c.q. aanvullingen te plegen passend bij deze collectie en  voorts instellingen werkzaam op sociaal-, cultureel- en maatschappelijk gebied te ondersteunen, alles in lijn met de opvattingen van Jan Menze van Diepen.

De situatie anno 2016 is dat er een stevige organisatie staat. Financieel gezond, betrokken medewerkers en een depot dat in 2005 werd uitgebreid met een aantrekkelijk kantoor- en  werkruimte.

Er is ambitie tot het ondersteunen als hiervoor bedoeld, alsook voor het op peil houden van de collectie als naar het streven om het aantal bruiklenen aan musea en culturele instellingen te vergroten, om zo de bedoeling van verzamelaar Van Diepen recht te doen.

f. De collectie en het kunstdepot

In 1994 bracht de Jan Menze van Diepen Stichting haar  collectie onder in een speciaal hiervoor gebouwd depot op het landgoed Fraeylemaborg te Slochteren. In de Fraeylemaborg zelf kan men verspreid door het gebouw kunstwerken uit de Van Diepen collectie bewonderen, in wisselende samenstelling.

De collectie van ruim 9.900 geregistreerde kunstobjecten bestaat uit vier deelcollecties , te weten:

Elk object is met een inventarisnummer, beschrijving en beeld opgenomen in een database met goede zoekmogelijkheden. Deze database is voor elke geïnteresseerde raadpleegbaar op de website www.vandiepencollectie.nl en op www.archieven.nl. Het dagelijks beheer van de collectie vindt plaats door conservator/beheerder en een behoudsmedewerker.

g. Beleid en uitvoering doelstellingen

De verkrijging van nieuwe aanwinsten richt zich bij de verschillende deelcategorieën op kunstwerken die een lacune in de collectie opvullen, of deze in het algemeen versterken.

Hiervoor zijn procedures afgesproken, terwijl de financiële ruimte hiertoe wordt gevoed door de bestedingsreserve die het Stichtingskapitaal oplevert.

Voor de belangrijke deelcollectie “Aziatische keramiek” treedt Prof. Dr. C. Jörg op als adviseur. Hij is tevens de auteur van het tweede deel van de reeks collectie-catalogi welke de stichting heeft uitgegeven.

Inmiddels zijn in totaal vier collectie-catalogi gepubliceerd. qua thema gekoppeld aan de vier boven genoemde deelcollecties.

 

Het beheer van de collectie wordt regelmatig getoetst aan de hand van een werkplan, waarin de uit te voeren werkzaamheden vergezeld gaan van een tijdsplanning.

De tentoonstelling voor publiek vindt op een groeiend aantal locaties plaats, waarbij steeds wordt gestreefd naar uitbreiding.  Het bekender maken van de Stichting middels haar collectie geschiedt onder meer via de website www.vandiepencollectie.nl met collectiedatabase, de vier collectiecatalogi en een gedrukte informatiemap.

In de Fraeylemaborg zijn in de vaste inrichting veel elementen uit de Van Diepen collectie aanwezig. Ook in de wisselexposities in het Koetshuis van de borg worden regelmatig bruiklenen opgenomen.

Aan andere musea en culturele instellingen worden objecten uit de collectie uitgeleend, voor kortere of lange duur.

Ook worden door de Stichting tentoonstellingen samengesteld  die als geheel ter beschikking worden gesteld aan derden, met de bijbehorende bijschriften.

Het ondersteunen van instellingen werkzaam op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied leidt jaarlijks tot het honoreren van gevarieerde aanvragen.

In de laatste jaren werd bijvoorbeeld subsidie verleend aan de Leerstoel Oost West betrekkingen aan de Universiteit Leiden, Stichting Landgoed Fraeylemaborg, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Stichting Je Maintiendrai Nassau en de Stichting Werkman 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur op  13 december 2016.

h. Bestuur

Het bestuur is samengesteld als volgt:

De heer Mr. J. Kuipers, voorzitter / secretaris.
De heer Mr. D.B.H. van der Laan, penningmeester.
Mevrouw I. Huizinga-Blok MA, algemeen bestuurslid.

Mevrouw Drs. H. van Harten-Boers, algemeen bestuurslid.

Dhr. drs. G. Blijham, algemeen bestuurslid.


De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

i. Activiteitenverslagen

2012; (zie bijlage A.)

2013; (zie bijlage B.)

2014; (zie bijlage C.)

2015; (zie bijlage D.)

2016; (zie bijlage E.)

2017; (zie bijlage F.)

2018; (zie bijlage G.)

2019; (zie bijlage H.)

2020; (zie bijlage I.)

2021; (zie bijlage J.)
2022; (zie bijlage K.)

j. Staat van Baten en Lasten

De stichting is een zogenaamd Vermogensfonds.

Het beloningsbeleid voor het personeel is gebaseerd op de CAO voor Woningcorporaties en de Museum CAO.

Staat van Baten en Lasten 2012; (zie bijlage 1.)

Staat van Baten en Lasten 2013; (zie bijlage 2.)

Staat van Baten en Lasten 2014; (zie bijlage 3.)

Staat van Baten en Lasten 2015; (zie bijlage 4.)

Staat van Baten en Lasten 2016; (zie bijlage 5.)

Staat van Baten en Lasten 2017; (zie bijlage 6.)

Staat van Baten en Lasten 2018; (zie bijlage 7.)

Staat van Baten en Lasten 2019; (zie bijlage 8.)

Staat van Baten en Lasten 2020; (zie bijlage 9.)

Staat van Baten en Lasten 2021; (zie bijlage 10.)
Staat van Baten en Lasten 2022; (zie bijlage 11.)

k. Toelichting Staat van baten en lasten

De baten worden gevormd door de opbrengsten van de effectenportefeuille, inclusief koersstijgingen en dalingen, en renten van bankrekeningen.

De lasten door de personeelskosten en overige lasten als onder lasten staan vermeld.

L. Overzicht voorgenomen bestedingen.

Het bestuur heeft het voornemen om de – conform het beleidsplan van de stichting te verwachten – opbrengsten van de stichting overeenkomstig haar doelstelling te besteden.

Lees voor